Skip to main content
  • O BANKU

O Banku

Bank Spółdzielczy w Wąchocku (CENTRALA)                                    Oddział w Mircu                                    SPK w Skarżysku -Kościelnym

ul. Wielkowiejska 1a                                                                             ul. Mirzec Majorat 7                                  ul.Kościelna 2a  
27-215 Wąchock                                                                                  27-220 Mirzec                                           26-115 Skarżysko- Kościelne 

tel.: 41 271 50 85                                                                                 tel.41 271 30 76                                        tel. 41 271 40 10
fax: 41 271 50 32                                                                                 tel.41 271 37 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: PN - PT 7.30 - 15.30

NIP 664-100-55-89
Regon 000497472 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000122896
SWIFT POLUPLPR


Przydatne informacje

Zarząd Banku

Zarząd Banku
Zarząd w trzyosobowym składzie: Prezes. Wiceprezes i Członek kieruje działalnością Banku Spółdzielczego oraz reprezentuje Bank na zewnątrz.
Powołany jest na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym przez Radę Nadzorczą.
Powołanie Prezesa Zarządu następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego a członków Zarządu na wniosek Prezesa.


Anna Latała - Prezes 
Renata Korowaj
- Wiceprezes
Marta Derlatka - Członek
Rada Nadzorcza Banku

Rada Nadzorcza

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Banku Spółdzielczego.
Członków Rady Nadozrczej wybiera Zebranie Przedstawicieli na okres 4 lat


Skład Rady Nadozrczej:


 Przewodniczący Rady                      Andrzej Maksymow

 Z-ca Przewodniczącego Rady         Alicja Bodulska
 
 Sekretarz                                         Krystyna Bilska
 
 Członek                                           Kazimiera Błach

 Członek                                           Barbara Wysocka

 Członek                                           Katarzyna Sokół  
 
 Członek                                           Magdalena  Zbroińska

Zebranie Przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli

 

Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku Spółdzielczego.


Jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Biorą w nim udział osobiście członkowie - przedstawiciele Banku Spółdzielczego oraz pełnomocnicy członków - przedstawicieli – osób prawnych.

Liczba przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25.

Przedstawiciele są wybierani przez Zebranie 3 -ech Grup członkowskich w proporcji ustalonej przez Radę.

Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata.

Zebranie Grup Członkowskich

Zebranie Grup Członkowskich

Bank Spółdzielczy tworzy Grupy Członkowskie. 

Liczbę Grup Członkowskich oraz przyporządkowanie członków Banku Spółdzielczego
do poszczególnych Grup Członkowskich ustala Rada Nadzorcza.

Członek uczestniczy tylko w jednym zebraniu i przysługuje mu tylko jeden głos.

Zebrania Grup Członkowskich zwołuje Zarząd w  miarę potrzeby, przynajmniej raz w roku, co najmniej na 20 dni przed
terminem Zebrania Przedstawicieli.

Historia Banku

Historia Banku

                 Udokumentowana  historia  spółdzielczości  bankowej  w  Wąchocku  sięga 1910 roku, kiedy  to z inicjatywy ówczesnego Sekretarza
Sądu w Wąchocku Michała Dobskiego przy współudziale Antoniego Piątkowskiego, Jana Laskowskiego i Stanisława Chmielowca założono
Towarzystwo Oszczędnościowo -  Pożyczkowe. 

                Na podstawie zachowanej Księgi Protokółów z Walnych Zgromadzeń od 1911 roku wiemy że pierwsze organizacyjne zebranie członków
w liczbie 50 osób odbyło się 10 lutego 1910 roku. Wzorcowy Statut Towarzystwa został  zatwierdzony i zarejestrowany przez Gubernatora Radomskiego.
Księgi rachunkowe i księgi protokółów prowadzone były w dwóch językach: rosyjskim i polskim, a biuro mieściło się w budynku poklasztornym.

               Powołano pierwszy Zarząd  w skład którego weszli Michał Dobski jako prezes, Jan Laskowski - skarbnik, Edmund Budkowski - członek,
zastępcy: ks. Andrzej Łukasiewicz, Wincenty Siewierski, Antoni Piątkowski. Do Rady Towarzystwa wybrano: ks. Edwarda Chrzanowskiego,
Józefa Pawełczyka, Antoniego Derlatkę, a na zastępców Józefa Wolskiego i Teofila Kartasińskiego.

               Ustalono teren działania Towarzystwa obejmujący   gminy  Wielka  Wieś ( z  osadą  Wąchock ) i  Mirzec, składające  się  z  25  wiosek
z ogólną liczbą 1200 gospodarstw i 14000 ludności. Stwierdzono, że działalność swoją Towarzystwo rozpoczęło 15 lutego 1910 roku.
Na koniec tego roku Towarzystwo zrzeszało 75 członków w tym:  35 rolników, 14 rzemieślników , 4 wyrobników, 8 drobnych przemysłowców,
1 fabrykant i 13 osób o innych zawodach.

               Pomimo  niesprzyjających   warunków, wybuchu I wojny światowej, ewakuacji dwóch członków Zarządu: Michała Dobskiego
i Antoniego Piątkowskiego w głąb Rosji nie zawieszono działalności Towarzystwa. Dzięki   energicznej   pracy pozostałych członków Zarządu, 
których   ludność darzyła zaufaniem oraz widząc korzyści z posiadania tego rodzaju placówki z roku na rok przybywało członków oraz
wzrastała suma wkładów oszczędnościowych, co pozwalało na rozwinięcie  szerszej   działalności  kredytowej. Liczba  członków  w   roku 1916 
wynosiła  554 , a w 1919 roku 665.

               Na przestrzeni minionych lat nasz Bank przechodził ewolucje, przeobrażenia w nazwie, strukturze organizacyjnej i wielkości terenu
działania, tj. zmiany nazwy:

-  w 1922  roku z Towarzystwa na  Kasa Stefczyka z nieograniczoną odpowiedzialnością,

- w 1928 roku na Kasa Stefczyka - Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością ( w tym roku powołano do
   życia Kasę Stefczyka w Mircu której  teren działalności obejmował gminę Mirzec)

- w latach 1950-1955 na Gminna Kasa Spółdzielcza w Wąchocku powstała z połączenia czterech  Kas Stefczyka:
   w Wąchocku, Mircu, Jagodnem i Skarżysku  Kościelnym  z terenem działania gmin:  Wąchock,  Mirzec

   i Skarżysko Kościelne. Pozbawiona poprzez przekształcenia pełnej  samodzielności. Funkcję centrali
   finansowej, rewizyjnej i organizacyjnej pełnił Państwowy Bank Rolny, później Narodowy Bank Polski .

-  w 1956 roku na Kasa  Spółdzielcza w Wąchocku,

-  w 1967 roku na  Bank Spółdzielczy w Wąchocku, która to nazwa funkcjonuje do dziś.

               Kolejnym etapem na drodze rozwoju bankowości spółdzielczej był rok 1975, kiedy to wprowadzono nowy podział administracyjny kraju
bez powiatów, zaszły również  zmiany  w  systemie  bankowym.  Powstał  Bank  Gospodarki  Żywnościowej ( BGŻ). Bank o charakterze państwowo spółdzielczym, którego 46 % udziałów należało do banków spółdzielczych i  który przejął funkcje centrali finansowej i centralnego związku spółdzielczego
dla spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. Likwidacji uległ  Bank  Rolny.  Ta  zmiana  doprowadziła  do  silnego  powiązania  banków  spółdzielczych
z państwowym systemem bankowym. BS w Wąchocku przejął całą obsługę kredytową ludności wiejskiej z terenu 3 gmin, przejął po Banku Rolnym
kredytowanie  kółek rolniczych, spółek wodnych, zrzeszeń rolników, inwestycji budowlanych rolników i rzemiosła, obsługę budżetu, obsługę obrotów nieruchomościami rolnymi z Państwowego Funduszu Ziemi, a w późniejszym terminie ewidencję wartości produkcji sprzedanej dla celów emerytalnych rolników.

              Bardzo ważnym wydarzeniem w 1975 roku było również oddanie do użytku nowej siedziby Banku Spółdzielczego w Wąchocku -
własnego budynku. Diametralnie poprawiły się warunki pracy i obsługi Klienta.

              Reforma  systemu  politycznego, społecznego  i gospodarczego, która została zapoczątkowana w  latach 1989-90  przyniosła również 
zmiany  w  strukturze  spółdzielczości  bankowej. Część banków  spółdzielczych  utworzyła trzy banki w formie spółek akcyjnych: GBW SA,
GBP-Z SA i BUG SA, które stały się, obok  BGŻ, bankami zrzeszającymi  banki spółdzielcze. Bank Spółdzielczy w  Wąchocku zawarł z BGŻ 
Oddział Kielce umowę o wzajemnej współpracy.      

               Pierwsze lata budowy gospodarki wolnorynkowej były okresem bardzo trudnym. Zaznaczyły się silnym kryzysem gospodarczym doprowadzając
do upadku lub ograniczenia wielu form spółdzielczości. Wiele banków spółdzielczych miało poważne kłopoty finansowe. Bank Spółdzielczy w Wąchocku wyszedł z tej sytuacji obronną ręką. Kierownictwo i doświadczona kadra  dostosowała  się  do  nowych zasad gospodarki rynkowej.

               W 1994 roku weszła w życie ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej na mocy której utworzono
9 banków regionalnych będących własnością zrzeszonych w nich banków spółdzielczych. BS w Wąchocku i 191 banków z pięciu województw
21 czerwca 1996 roku podpisało umowę  zrzeszenia z Małopolskim Bankiem Regionalnym S.A. w Krakowie. W tym samym roku podjęto również
uchwałę o zakupie od Gminnej Spółdzielni w Mircu budynku baru „Syrenka" na potrzeby Oddziału Banku. Po  generalnym remoncie budynku
25 października 1996 roku Oddział Banku rozpoczął pracę w nowej siedzibie.

               Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających wymusiła zwiększenie funduszy własnych.

W wyniku podwyższenia wymogów kapitałowych rozpoczęły się procesy łączeniowe niektórych banków spółdzielczych jak również banków
regionalnych i zrzeszających, w wyniku których powstały 3 banki zrzeszające.

               W 2002 roku Małopolski Bank Regionalny w którym BS w Wąchocku był zrzeszony, połączył się z 5-cioma innymi   bankami   regionalnymi   
tworząc   Bank    Polskiej   Spółdzielczości   S.A.  z    siedzibą w  Warszawie zrzeszający 351 Banków Spółdzielczych. W tym  samym  roku nasz Bank 
podpisał umowę zrzeszenia z BPS S.A.

               Dzięki spełnieniu w 2007 roku ustawowych wymagań w zakresie funduszy własnych w  wysokości 1 mln EURO bank może
prowadzić działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.
  

               Dzisiejszy BS w Wąchocku to bank nowoczesny, o bardzo dobrej bazie lokalowej i infrastrukturze, wyposażony w nowoczesne technologie informatyczne i posiadający dyspozycyjną, kompetentną i wykształconą załogę. Powiększa i aktualizuje stosownie do zmian zachodzących
na rynku swoją ofertę produktów bankowych podejmując te działania, które czynią Bank konkurencyjnym. W ofercie nasi Klienci znajdą wysoko
oprocentowane depozyty, konta oszczędnościowe, karty płatnicze Visa, od bieżącego roku karty debetowe on-line wyposażone w mikroprocesory czyli najnowocześniejsze dzisiaj systemy ochrony pieniędzy, trzy bankomaty. Oferujemy kredyty w koncie osobistym, gotówkowe, samochodowe, mieszkaniowe
i okazjonalne.  Mamy bezpieczną bankowość internetową, dzięki której można zrobić przelewy czy założyć lokatę. Rozwijamy usługi ubezpieczeniowe,
szybkich przekazów zagranicznych - Western Union czy pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych
Union Investment.

               Usługi oferowane przez Bank zaspokajają potrzeby lokalnej społeczności, skierowane są głównie do osób fizycznych, firm prywatnych,
małych i średnich przedsiębiorstw, rolników  i  samorządów.  Wielkim atutem BS jest szybkość podejmowanych decyzji.

               One nie zapadają w mitycznych centralach, które najczęściej oddalone są od przedsiębiorstw o setki kilometrów ale na miejscu, często
w ciągu zasięgu ręki.

               Atutem jest także tradycja, która cechuje wszystkie banki spółdzielcze i co dzisiaj jest szczególnie ważne-posiada polski kapitał.

               W wyniku gigantycznych przemian nie zmieniła się misja Banku polegająca na wspieraniu przedsiębiorców, rolników i budowaniu lokalnego
rynku. Jesteśmy na tym rynku obecni i aktywni nie tylko biznesowo ale również poprzez wsparcie, które udzielamy niektórym lokalnym
inicjatywom społecznym.

               Miniony okres to czas intensywnego rozwoju Banku, co ma odzwierciedlenie we wzroście podstawowych parametrów ekonomiczno
finansowych.

               Bank osiąga co roku znaczące zyski, które pozwalają na zwiększanie funduszy własnych.

               Świadczy o tym chociażby otrzymanie wyróżnienia w „ Rankingu banków spółdzielczych o aktywach do 25 mln złotych" zorganizowanego
przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w 2005 roku oraz 2 miejsce wśród laureatów X edycji Rankingu na „Najlepszy Bank Spółdzielczy"
w Polsce w 2009 roku w banków o sumie bilansowej do 50 mln złotych.

               Należy mieć nadzieję, że zdobyte przez 100 lat umiejętności i doświadczenie oraz sprawne zarządzanie   w   obecnych  czasach   pozwolą  
Bankowi   skutecznie   działać  i   rozwijać   się w przyszłości, dobrze służąc lokalnej społeczności.

               Samorząd  i  pracownicy  Banku składają  serdeczne  podziękowania  wszystkim  Udziałowcom i Klientom  Banku za  obdarzenie  naszego 
Banku  zaufaniem i korzystanie z jego usług. Jest to dla nas najwyższą wartością i inspiracją do dalszej owocnej współpracy.

Pragniemy aby pozytywny wizerunek naszego Banku. BS w Wąchocku trwał przez następne 100 lat.

Nota prawna Banku Spółdzielczego w Wąchocku

Nota prawna Banku Spółdzielczego w Wąchocku

            Bank Spółdzielczy w Wąchocku (zwany dalej  "Bankiem") oświadcza, że treści opublikowane na stronie http://www.bswachock.pl/ (niniejszego serwisu) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

            Bank dokłada starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Osoba zainteresowana szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinna
skontaktować się z Bankiem telefonicznie (41 2715085) lub 
z pracownikiem jednego z oddziałów Banku.

            Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejeszym serwisie.

            Niniejszy serwis - jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością Banku Spółdzielczego w Wąchocku, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej
zgody Banku.

Polityka wynagradzania pracowników

Polityka wynagradzania pracowników

 Polityka wynagradzania

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU  ZASAD  ŁADU  KORPORACYJNEGO  DLA  INSTYTUCJI  NADZOROWANYCH

Oswiadczenie zarzadu1

POLITYKA ZARZĄDZANIA ŁADEM KORPORACYJNYM

Lad korporacyjny

OCENA ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2022 r

Ocena Ładu Korporacyjnego za 2022 r

OCENA ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2021 r

Ocena Ladu korporacyjnego za 2021 r

 

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny w Banku Spółdzielczym w  Wąchocku od 01.01.2022 r

Schemat organizacyjny

RODO

RODO

Zasady rozpatrywania wniosków

Zasady rozpatrywania wniosków

Wniosek

Wniosek

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Oświadczenie o przeniesieniu danych

Oświadczenie o przeniesieniu danych

Klauzula informacyjna RODO w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

Klauzula informacyjna RODO w BS Wąchocku

Euro Facta

Euro Facta

Informacje ogólne o Euro-Facta

 Informacje ogólne o Euro-Facta

Oświadczenie dotyczące klienta indywidualnego

 Oświadczenie dotyczące klienta indywidualnego

Oświadczenie dotyczące klientów instytucjonalnych

Oswiadczenie dotyczące klientów instytucjonalnych

Oświadczenie dotyczące benificjenta rzeczywistego

Archiwum informacji

Archwium informacji